ป้ายโฆษณา
 • โครงการพัฒนาเรียนการสอน Education 3.0

  วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • โครงการวิจัยในชั้นเรียน

  วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • 9th eLearning Forum Asia 2014

  วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • อวสานของผู้สอน

  วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • CUBbUC Seminar

  วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • การบันทึกการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo

  วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 08:54 น.
 • การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา : ลักษณะ รูปแบบ และการวิจัย

  วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 11:19 น.

e-learning-1
e-learning-1

.1.   การพัฒนาทักษะการคิดแบบ Critical Thinking
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ และทีมอาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

     วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
     ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

                                         โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม

  2   การนำเสนออย่างทรงพลัง
โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
     ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 


                                         โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม

 3  Echo 360 & Echo Personal Capture
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

     ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12, 14 - 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
     ห้อง 406/1 ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

                                        โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
4

 การใช้ Clickers ในการเรียนการสอน
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
     ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12, 14 - 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
     ห้อง 406/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9


                                       โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
5 Education 3.0 : กรณีศึกษา Chiba University
โดย  Prof. Dr.Yoshida Masami, Faculty of Educaiton, Graduate School of Social Sciences and Humanities,
      Chiba University
 ประเทศญี่ปุ่น

      วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
      ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฎ  คณะวิทยาศาสตร์


                                       โครงการอบรม l 
สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม


การนำ e-Learning มาช่วยเสริมในการเรียนการสอน

ในการนำ
e-Learning มาใช้เสริมในการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ใคร่ขอเสนอให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้
1.การนำระบบ Blackboard มาใช้ในการเรียนการสอน
2.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo 360

3.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo Personal Capture
(วิธีการใช้งาน ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )
4.การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ VDO Conferenc 

Download โปรแกรมช่วยสอน
1.EchoSystemSoftwareCaptureForWindows_5.4.40209.exe
2.eInstruction_Flow_Installer_Windows_Offline_1.7.0.162
3.Logitech® Webcam


e-learning-1
หนังสือศูนย์นวัตกรรมการเรียน สื่อประชาสัมพันธ์

 
  LIC01: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

           (แนะนำภาระกิจและกิจกรรมหลักของศูนย์)
LIC02
: การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

LIC03: คู่มือการใช้งานระบบ Blackboard Version 9
          (การใช้งานเบื้องต้น)
LIC04: คู่มือการจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ
           Blackboard

LIC05: โครงการ CU e-book

ค้นหาหนังสือเพิ่มเติม

 

- การเรียนการสอนแบบ Case Based
- การเรียนการสอนแบบ Child
– Centered
- การเรียนการสอนแบบ Problem Based
- การเรียนการสอนแบบ Critical Thinking
- การประเมินผลตามสภาพจริง
   Authentic Assessment

โครงการวิจัยในชั้นเรียน
(ClassroomActionResearch:CAR)
การบันทึกการเรียนการสอน

 

ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 19 โครงการ (9คณะ)
และนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ภาคปลาย  มีผู้ได้รับทุน 14 โครงการ (7คณะ)

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 10 โครงการ (7คณะ)
ภาคปลาย มีผู้เสนอขอรับทุน 8 โครงการ (7คณะ)
------------------------------------------------

คลิกดูรายละเอียดโครงการ


        ด้วยระบบ Echo36
มหาวิทยาลัยให้บริการการเรียน
        การสอนและกิจกรรมต่างๆ

        แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยระบบ Echo360
        สามารถ
บันทึกภาพผู้สอน เอกสาร และเสียงบรรยายของผู้   
        สอนในเวลา
เดียวกันจากนั้นจะประมวลผลให้เป็นสื่อการสอน 
        ในรูปแบอิเล็ก
ทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว
        สามารถเผยแพร่ผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้ Blackboard,
        รวมทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อให้นิสิตหรือผู้เข้าร่วม 
        กิจกรรมสัมมนาเข้าชมกิจกรรมที่บันทึก
ไว้ภายหลัง
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                   คุณพิเชษฐ์ (โทร.80232)

                    ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
                          ..ดูข้อมูลเพิ่มเติม

                                           imagesCAGREJ6U
   
สื่อประชาสัมพันธ์ 
 
?
                                           

ลงชื่อเข้าใช้งานป้ายโฆษณา

จองขอรับบริการบันทึกสื่อ

ป้ายโฆษณา

popup Edu 3.0