ป้ายโฆษณา
e-learning-1


e-learning-1   
                                                 
                                                              โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
 
                                                    หมายเหตุ เปลี่ยนจากห้อง 409 จามจุรี 9 เป็น ห้อง 205 จามจุรี 3
                                                           โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
                                                         โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม

                                              หมายเหตุ เปลี่ยนจากห้อง 409 จามจุรี 9 เป็น ห้อง 205 จามจุรี 3
                                                          โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
                                                      โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
                                                     โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
                                                      โครงการอบรม l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
1 การสัมมนา CUBbUC (CU Blackboard User Community)
โดย ผศ.ชูพงศ์ ปัจมะวัต คณะจิตวิทยา
       ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ คณะครุศาสตร์
       วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30-13.30 น.
       ณ อาคารเรือนกระจก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
                             โครงการอบรม l สมัครเข้าโรงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
2 การใช้ iPad เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
โดย วิทยากรจากทีม Apple Education

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

       ห้อง 203 และ 204  ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3

หมายเหตุ กรุณานำเครื่อง ipad มาด้วยในวันอบรมถ้าหากผู้เข้าอบรมไม่มีทางศูนย์นวัตกรรมฯมีเครื่องบริการ  


                               โครงการอบรม
l สมัครเข้าโรงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
3 การใช้ Google Docs & Google Apps
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
      รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
      วันที่ 30 กรกฎาคม 2557   เวลา 09.00 - 12.00 น.  
      ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

                                โครงการอบรม
l สมัครเข้าโครงการอบรม l รายชื่อผู้เข้าอบรม
 
 
การนำ e-Learning มาช่วยเสริมในการเรียนการสอน

ในการนำ
e-Learning มาใช้เสริมในการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ใคร่ขอเสนอให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้
1.การนำระบบ Blackboard มาใช้ในการเรียนการสอน
2.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo 360

3.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo Personal Capture
(วิธีการใช้งาน ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )
4.การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ VDO Conferenc 

Download โปรแกรมช่วยสอน
1.EchoSystemSoftwareCaptureForWindows_5.4.40209.exe
2.EchoSystemSoftwareCaptureForMac_5.4.40209.exe
3.eInstruction_Flow_Installer_Windows_Offline_1.7.0.162

4.eInstruction_Flow_Installer_Windows_Offline_2.0.16. News
5.eInstruction_Flow_Installer_Mac_Offline_2.0.16.
News
6.Logitech® Webcam

 
e-learning-1
หนังสือศูนย์นวัตกรรมการเรียน สื่อประชาสัมพันธ์

 
  LIC01: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

           (แนะนำภาระกิจและกิจกรรมหลักของศูนย์)
LIC02
: การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

LIC03: คู่มือการใช้งานระบบ Blackboard Version 9
          (การใช้งานเบื้องต้น)
LIC04: คู่มือการจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ
           Blackboard

LIC05: โครงการ CU e-book

ค้นหาหนังสือเพิ่มเติม

 

 - การเรียนการสอนแบบ Case Based
- การเรียนการสอนแบบ Child
– Centered
- การเรียนการสอนแบบ Problem Based
- การเรียนการสอนแบบ Critical Thinking
- การประเมินผลตามสภาพจริง
   Authentic Assessment

โครงการวิจัยในชั้นเรียน
(ClassroomActionResearch:CAR)
การบันทึกการเรียนการสอน

 

ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 19 โครงการ (9คณะ)
และนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ภาคปลาย  มีผู้ได้รับทุน 14 โครงการ (7คณะ)

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 10 โครงการ (7คณะ)
ภาคปลาย มีผู้เสนอขอรับทุน 8 โครงการ (7คณะ)
------------------------------------------------

คลิกดูรายละเอียดโครงการ


 ด้วยระบบ Echo36 มหาวิทยาลัยให้บริการการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ
แก่หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยระบบ Echo360
สามารถ
บันทึกภาพผู้สอน เอกสาร และเสียงบรรยายขอผู้   
สอนในเวลา
เดียวกันจากนั้นจะประมวลผลให้เป็นสื่อการ
สอน ในรูปแบอิเล็ก
ทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว
สามารถเผยแพร่ผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้ Blackboard,
รวมทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อให้นิสิตหรือผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมสัมมนาเข้าชมกิจกรรมที่บันทึก
ไว้ภายหลัง

      
                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                   คุณพิเชษฐ์ (โทร.80232)

                    ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
                          ..ดูข้อมูลเพิ่มเติม

                                           imagesCAGREJ6U

ลงชื่อเข้าใช้งานป้ายโฆษณา

จองขอรับบริการบันทึกสื่อ

ป้ายโฆษณา