Student Engagement with Blackboard & Echo 360 ALP

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 และวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561  
เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์การเรียนรู้  ชั้น 4  อาคารจามจุรี 9

* เนื้อหาการอบรมในวันที่ 20 และวันที่ 25 มีเนื้อหาเหมือนกัน ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาใดก็ได้ที่สะดวก