โครงการทำวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Action Research : CAR)

.......การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์
ไปสู่ความเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” ที่สามารถปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
จึงได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และมอบหมายให้ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและครบวงจร ดังนี้

ดูรายชื่อโครงการที่ได้รับทุน::::  
 
   
 
   
คณะพยาบาลศาสตร์

............................์.......

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปีที่ทำการวิจัย

 

1

ผลการเรียนผ่านออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบร่วมมือ ที่มีต่อการเรียน รายวิชาสัมมนาทางการบริหารการพยาบาล ระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

 

2

การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง: ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา

อ.สุรศักดิ์ ตรีนัย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

 
3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดยใช้การปฎิบัติแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับนิสิตพยาบาล อ.ร.ต.ต.หญิง ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554