รายชื่อ Mind Map เพื่อการเรียนการสอน2

Print
Category: Sample Data-Articles
Published Date
Written by Super User Hits: 56

 

 

................
Mind Map  เพื่อการเรียนการสอน 
         วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม  2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
          ห้อง 409  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

 
หมายเหตุ เวลา 9.00-11.00 น. การบรรยายแนวคิด หลักการและวิธีการเขียน Mind Map
เวลา
11.00 - 12.00 น. การสร้าง Mind Map ด้วยคอมพิวเตอร์
 

รายชื่อที่ลงทะเบียน
 
 
       
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
  1. ผศ.ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. ศ. สุรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์
  3. อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล คณะแพทยศาสตร์
  4. นางสาวอุทัยทิพย์ บุญเกษม คณะแพทยศาสตร์
  5. นางสาว ฤทัยรัตน์ เกิดแก้ว คณะแพทยศาสตร์
  6. รศ.ดร.มณีวรรณ  สุขสมทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์
  7. รศ.ดร. กัลยา วัฒยากร คณะวิทยาศาสตร์
  8. ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์
  9. ผศ.ดร.รัชนีกร ธรรมโชติ คณะวิทยาศาสตร์
  10. ผศ.ดร. โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต คณะวิทยาศาสตร์
  11. อ.ดร. วิภาค อนุตรศักดา คณะวิทยาศาสตร์
  12. อ.ดร.สมฤดี จิตประไพ คณะวิทยาศาสตร์
  13. ผศ.ดร. เอกวัล ลือพร้อมชัย คณะวิทยาศาสตร์
  14. อ.ดร.ยุพิน จินตภากร คณะวิทยาศาสตร์
  15. นางสาวจิราวรรณ ใจเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์
  16. นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  17. นางสาวพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย คณะวิทยาศาสตร์
  18. นางสาวชิดชญา จินดานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
  19. นางสาวปัทมาภรณ์ ชัยมัง คณะวิทยาศาสตร์
  20. นายสุเมธ แก้วน้อย คณะวิทยาศาสตร์
  21. นางสาวจุฑาภรณ์ เรืองทวี คณะวิทยาศาสตร์
  22. นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  23. นางสาวพสุ คงอภัย     คณะวิทยาศาสตร์
  24. นางสาว ณัฐธิดา จันทศิริ คณะวิทยาศาสตร์
  25. นางสาวทิพวิมล รัตนะวงวาล คณะวิทยาศาสตร์
  26. นาย พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์     คณะวิทยาศาสตร์
  27. นางสาว สุพิน ไชยพันธ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  28. รศ.ดร. ศิริมา เขมะเพชร   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ