ศุกร์ 25 ก.ค. 2014

Blackboard
         
เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์สามารถสร้างรายวิชา บันทึกข้อมูลรายวิชา เนื้อหา
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นเว็บไซต์รายวิชาได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆของระบบได้  เช่น

-  การประกาศข่าวสาร
-  การเผยแพร่เอกสารต่างๆ เช่น ประมวลรายวิชาและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-  การรับ-ส่งการบ้าน
-  การจัดทำแบบทดสอบความรู้
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา และ E-mail
-  การประเมินผลการเรียน

                ในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556 นี้  มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบ Bb Version 9.1 SP 8  มาเป็น Version 9.1 SP 11  
สำหรับ SP 11 (Service Pack 11)  สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพราะได้มีการนำเทคโนโลยีด้าน Social Network และ Cloud Computing ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และทำให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะมากขึ้น

คำชี้แจง  การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน Blackboard Version 9.1 SP 8

คำชี้แจง  การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน Blackboard Version 9.1 SP 11

 

Click เพื่อเข้าใช้งานระบบ Blackboard

 

วิธีการใช้งาน Blackboard  คลิกชมสื่อ