การสนับสนุนห้องเรียน
Smart Classroom & Interactive Classroom

11

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Flipped Learning และ Interactive Learning มากขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณให้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สนัสนุนให้คณะต่างๆ มีความพร้อมในการปรับห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom และ
Interactive Classroom เป็นการนำร่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Smart Classroom

sm07
sm03

Interactive Classroom

sm04


Multi-Monitor Classroom

sm05


ห้องเรียนรูปแบบอื่นๆ


sm06