มหาวิทยาลัยได้พิจารณานำอุปกรณ์ Echo 360 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบันทึกการบรรยายของอาจารย์และนำไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้นิสิต สามารถศึกษาด้วยตนเองได้หลายช่องทาง เช่น ระบบ Blackboard Facebook และเว็บไซต์อื่นๆ สื่อการสอนที่บันทึกไว้นี้สามารถนำมาใช้สำหรับให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องเรียนเป็นการประหยัดเวลาเพื่อให้อาจารย์ใช้เวลาในห้องเรียนในการอภิปราย เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใช้ในการศึกษา ทบทวนด้วยตนเองภายหลังจากที่เรียนแล้ว สำหรับ Echo 360 มี 2 รูปแบบดังนี้

echo k01echo k02

 ดาวน์โหลด

  EchoSystemSoftwareCaptureForWindows
 ระบบปฎิบัติการ Windows
  EchoSystemSoftwareCaptureForMac
 ระบบปฎิบัติการ Mac os
 
แบบฟอร์มขอเปิดใช้งาน ECHO 360 ALP