รายชื่อผู้เข้าอบรม Rubrics : Expectations and Action

Category: Uncategorised Published: Thursday, 11 May 2017 Written by Super User
 
Rubrics : Expectations and Action
Dr. Susan D'Aloia, the Client Success Manager for Blackboard

วันที่ 22 กันยายน 2560  เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ
     
1. ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ คณะครุศาสตร์
2. นางสาวคัทลียา  วิเลปะนะ คณะครุศาสตร์
3. นางสาววราลี  ฉิมทองดี คณะครุศาสตร์
4. นางสาวหทัยภัทร  โอสุวรรณ คณะครุศาสตร์
5. Norphealey  Eang คณะครุศาสตร์
6. อ.ดร.ร้อยตำรวจเอก หญิง ระพิณ ผลสุข คณะพยาบาลศาสตร์
7. รศ.ดร.อังคีร์  ศรีภคากร     คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. ผศ.ดร.สุริยัณห์  สาระมูล คณะวิทยาศาสตร์
9. อ.บวรภัทร  สุริยะปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์
10. ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  บุญประกายแก้ว     คณะเศรษฐศาสตร์
     
     
     
   

 

 

 

 

 

Hits: 100