การอบรมเรื่อง Outcome with CourseVille
รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ อาคารจามจุรี 9