การอบรมเรื่อง Outcome with CourseVille
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ อาคารจามจุรี 9

 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ
1. ผศ.ดร. ชุติมา  สรเศรษฐ คณะครุศาสตร์  
2. ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ คณะครุศาสตร์  
3. อ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ คณะครุศาสตร์   
4. ผศ.ภัทรนฤน  กาญจนบุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
5. อ.ถนอมศรี  อนันต์วรณิชย์ คณะทันตแพทยศาสตร์   
6. นางสาวประภัส  วารินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ุ7. นางสาวนิศรา  กิจสุกราย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
8. รศ.ดร.วิไล  อโนมะศิริ คณะแพทยศาสตร์
9. ผศ.ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร์  คณะนิเทศศาสตร์
10. นายนิรุตต์ ช่วยหนู คณะรัฐศาสตร์
11. ผศ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ คณะแพทยศาสตร์
12. อ.พญ.สุรัญชนา  เลิศศิริโสภณ คณะแพทยศาสตร์
13. อ.นพ.อติคุณ ธนกิจ    คณะแพทยศาสตร์
14. รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์    คณะเภสัชศาสตร์
15. ผศ.ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์
16. ผศ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง    คณะเภสัชศาสตร์
17. ผศ.ดร.นนทิมา วรรธนะภูมิ คณะเภสัชศาสตร์
18. อ.ดร.ศุภกาญจน์  ชำนิ คณะเภสัชศาสตร์
19. อ.ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ คณะเภสัชศาสตร์
20. รศ.ดร.ขนิษฐา  พุดหอม    คณะวิทยาศาสตร์
21. ผศ.ดร.นพดล  กิตนะ คณะวิทยาศาสตร์
22. ผศ.ดร.สมฤดี จิตประไพ คณะวิทยาศาสตร์
23. อ.ดร.ดวงกมล  ตุงคะสมิต คณะวิทยาศาสตร์
24. อ.โชติรส  สุรพลชัย    คณะวิทยาศาสตร์
25. ผศ.ดร.นภัสสวงศ์  โอสถศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
26. ผศ.ดร.    ปราณีต    เพ็ญศรี คณะสหเวชศาสตร์
27. อ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมาร    คณะสหเวชศาสตร์
28. Associate professor Yasuko Nakai คณะอักษรศาสตร์
29. ผศ.ดร.วรวุฒิ  จิราสมบัติ คณะอักษรศาสตร์
30. ดร.นฤมล  อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม   
31. ผศ.ดร.เริงฤดี มณีภัคธร สถาบันภาษา
     
   
     
     
     
     

 

 

 

Hits: 515