ภาพกิจกรรม : อบรมเรื่อง Animating the Infographics

info (4)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จัดอบรมเรื่อง Animating the Infographics เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบแนวคิด เทคนิค และฝึกสร้าง
Animating the Infographics อย่างง่ายๆ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์  บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์  เป็นวิทยากร

info (7) info (8)