20170615 145607

ภาพกิจกรรม : งาน ELEARNING FORUM ASIA 2017   ณ The Hong Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เมื่อวันที่ 15-17มิถุนายน 2560 : ที่ผ่านมา จุฬาฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Elearning Forum Asia 2017 ณ Hong Kong Polytechnic University ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ) รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ (ผศ.ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ (ดร.ผานิต เสรีบุรี) โดยมีรศ.ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในเรื่อง Team-based CL I A Numerical and Graphical Presentation for Deeper Understanding of Physical Meaning in statics. และอาจารย์ Andrew Matthews และอาจารย์ Sean Balme จากสถาบันภาษา นำเสนอผลงานในเรื่อง Team-based CL I Investigation of Effect of Blended Learning on student Participation, Achievement, and Anxiety.  นอกจากนี้จุฬายังได้หารือกับผู้บริหาร CETL, The University of Hong Kong ด้วย

20170615 092349