20170530 091623

ภาพกิจกรรม : อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การสอนในกลุ่มย่อย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การสอนในกลุ่มย่อย ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในกลุ่มย่อย และช่วยกันหาแนวทางในการปรับแก้ไขเพื่อให้การเรียนการสอนในกลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต คณะจิตวิทยา เป็นผู้ให้คำแนะนำ