20170530 091611

ภาพกิจกรรม : อบรมการสอนให้เกิดความคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดอบรมเรื่องการสอนให้เกิดความคิดวิเคราะห์ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแนวคิดและวิธีการสอนแบบการใช้ความคิดวิเคราะห์    รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล ภาควิชาพาณิชยศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นวิทยากร