nat01
ภาพกิจกรรม : อบรม Intro to Data Science

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดอบรมเรื่อง Intro to Data Science ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของ Data Sciences ผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศชาติ  รวมถึงงานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรณีศึกษาของการนำ Data Science ไปใช้ในปัจจุบัน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร