45io

ภาพกิจกรรม : อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ และช่วยกันหาแนวทางในการปรับแก้ไขเพื่อให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ