20170606 133943

ภาพกิจกรรม : อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom & Active Learning  สำหรับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom & Active Learning ขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ  1) หัวข้อการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน  ได้เชิญ ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร  สำหรับหัวข้อนี้วิทยากรได้นำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้สำหรับช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  Kahoot, plickers cards และ padlet เป็นต้น  สำหรับหัวข้อ 2) การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรูปแบบ Active Learning  ได้เชิญ ผศ.ดร.เดชา  เดชะวัฒนไพศาล  ภาควิชาพาณิชยศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นวิทยากร  สำหรับหัวข้อนี้วิทยากรได้นำเสนอ แนวคิดทฤษฎี  และวิธีการสอนแบบการคิดแบบมีวิจารณญาณในรูปแบบ Active Learning   รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการคิดแบบมีวิจารณญาณเพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ต่อไป
20170606 130824    20170606 134543