พมา 02

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่ง
เอเชียสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส.เอเชียศึกษาพาคณะอ.จากพม่าและเวียดนามดูงาน 15-11-60

พมา 04พมา 02