20170601 140913

ภาพกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ยุทธ์ศาสตร์  LiLLE : ปรับกระบวนการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 2 ของจุฬาฯ ให้แก่คณะนิเทศศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 :  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ยุทธ์ศาสตร์ LiLLE ให้แก่คณะนิเทศศาสตร์
ณ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ
และ ดร.ผาณิต เสรีบุรี ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต”

20170601 133957         20170601 140413