20170530 091602

ภาพกิจกรรม : การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครื่องมือช่วยสอนและการสอนบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดอบรมเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครื่องมือช่วยสอนและการสอนบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียน ขึ้น
เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนและการสอนบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ภก.ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ