20170530 091549

ภาพกิจกรรม : อบรมการใช้เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนในโทรศัพท์มือถือ (Mobile App for Teaching and Learning)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนในโทรศัพท์มือถือ (Mobile App for Teaching and Learning) ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแนวคิดและวิธีการสอนแบบการใช้เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนในโทรศัพท์มือถือ (Mobile App for Teaching and Learning)    โดยมี ผศ.ภก.ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากร