index

ภาพกิจกรรม : การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 และกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560: ณ โรงแรมเอเชีย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2559

สำหรับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกบู๊ทโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของศูนย์นวัตกรรมฯเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ website ที่เผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การเงิน ธุรกิจ ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาต่างๆ รวมถึงผลงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่โดดเด่น โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามเจตนารมณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากประชาคมจุฬาฯสู่สังคมผ่าน http://media.lic.chula.ac.th/

25560 dd1