20170524 133153

ภาพกิจกรรม : การอบรมการใช้งานระบบ CourseVille สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมเรื่อง

การใช้งานระบบ CourseVille สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ขึ้น

เพื่อให้คณาจารย์ได้ลองฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ LMS : CourseVille

ในการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ

CourseVille เป็นวิทยากร

20170524 13314320170524 133159