Training Program 2015

Category: Uncategorised Published: Thursday, 02 March 2017 Written by Super User

โครงการอบรมประจำปี 2558

หลักสูตร ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่จัดอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม
e-Learning
1/58

8 ธ.ค. 57

โครงการอบรมเรื่อง กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟนและเกมยุคใหม่
วิทยากร อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9
เวลา 13.00 – 16.00 น.

37
2/58 17 ธ. ค. 57
โครงการอบ รมเรื่อง การ Presentation อย่างมืออาชีพโดยใช้โปรแกรม Keynote
วิทยากร บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำกัด
เวลา 13.30 – 15.30
เวลา 13.30–15.30 น.
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี
24
3/58 19 ม.ค. 58
โครงการอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Google Docs & Google Apps
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารจามจุรี 9 ชั้น

39
4/58 28 ม.ค. 58
โครงการอบ รม เรื่อง “การจัดทาสื่อวิดีโออย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม iMovie และ QuickTime”
วิทยากร บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำกัด
เวลา 13.30 – 15.30
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
8
5/58 16 มี. ค. 58
โครงการอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Google Docs & Google Apps
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 4
24
6/58 29 เม. ย. 58
โครงการอบรม เรื่อง Free Web-based Learning Tools : TodaysMeet / Padlet /Powtoon
วิทยากร บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำกัด
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 15.30
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
6
7/58 21 พ.ค. 58
โครงการสัมมนาเรื่อง How to Flip Your Classroom
วิทยากร บริษัท Blackboard Inc.
เวลา 8.30-14.00 น.
ณ ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4
54
8/58 21 พ.ค. 58
Blackboard User Group ครั้งที่ 1/2015
จัดโดย บริษัท BARA BEENET
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30-16.30 น.
21
9/58 3 มิ.ย.58
การสร้างเว็บไซด์โปรแกรม Joomla Version 3.3
โดย วิทยากรจากบริษัท เนท ไดเมนชั่น
ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9
เวลา 8.30 -16.00 น.
41
10/58 28 ก.ค. 58


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ Echo 360 Active Learning Platform​
วิทยากร บริษัท BEENET ประเทศสิงคโปร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการอบรม

12
11/58 5 ส. ค. 58
ครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ Blackboard Version 9.1 Release October 2014 (Advance)
จัดโดย วิทยากรจากบริษัท Blackboard. Inc.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารจามจุรี 9
30
12/58 6 ส. ค. 58
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ
Blackboard Version 9.1 Release October 2014
(Basic)
จัดโดย วิทยากรจากบริษัท Blackboard. Inc.
ณ อาคารไชยยศสมบัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คลิกชมสื่อการสอน
25
13/58 7 ส. ค. 58
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ
Blackboard Version 9.1 Release October 2014
(Basic)
จัดโดย วิทยากรจากบริษัท Blackboard. Inc.
ณ อาคารไชยยศสมบัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คลิกชมสื่อการสอน
25
14/58 9 ก.ย.58
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Chula Clicker Application on Smartphone
โดย ผศ.ดร. เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารจามจุรี 9
คลิกชมสื่อการสอน
13
15/58 10 ก.ย.58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Chula Clicker Application on Smartphone
โดย ผศ.ดร. เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
คลิกชมสื่อการสอน
25
16/58 23 ก.ย.58
ครงการสัมมนา CUBbUC ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3
31
17/58 23 ก.ย.58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ Chula Clicker (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
โดย ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์​
เวลา 13.30 - 15.00 น.

12
18/58 23 ก.ย.58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Moodle / Echo / Clicker
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรม
เวลา 10.00 - 13.30 น.
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
7 คน

การเรียนการสอน
(จัดให้ตามที่
หน่วยงานเสนอขอ)


1/58 21 ม.ค. 58
โครงการอบรมเรื่อง การนำเสนออย่างทรงพลัง
วิทยากร อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
2/58 9 ก.ย.58
โครงการอบรมเรื่อง Active Learning : What, Why and How?
สำหรับคณาจารย์ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

โดย อ.ดร.วิชัย เสวกงาม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
21
e-Learning
(จัดให้ตามที่
หน่วยงานเสนอขอ)
1/58 5 พ.ย. 57
โครงการอบรมเรื่อง การใช้งาน ipad เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
วิทยากร บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จากัด ผู้แทนจาหน่ายอุปกรณ์ Apple ในประเทศไทย
เวลา 13.30 – 15.30
คณะทันตแพทยศาสตร์
48
2/58 14 ม.ค. 58
โครงการอบรมเรื่อง การใช้งาน Blackboard ในการเรียนการสอน
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ปัญจมวัต คณะจิตวิทยา
เวลา 13.00-15.00 น.
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
28
3/58 30 มี. ค. 58
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard
ให้แก่นิสิตรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ

วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารจามจุรี 9
70
4/58 8 เม. ย. 58
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard
ให้แก่นิสิตรายวิชา 5500292 WRII ENG FAA PROF
(Section 10 )
วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 214 ตึกเปรมปุรฉัตร สถาบันภาษา
13
5/58 20 เม. ย. 58
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard
ให้แก่นิสิตรายวิชา 5500292 WRII ENG FAA PROF
(Section 7 )
วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 214 ตึกเปรมปุรฉัตร สถาบันภาษา
24
6/58 8,21 ก.ค. 58


โครงการอบรมเรื่อง การใช้งานระบบ CourseVille สำหรับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิทยากร รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.45 - 12.45 น.
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

10
7/58 15 ก.ค. 58
โครงการอบรมเรื่อง Free Web-based Learning Tools : Padlet / Powtoon
สำหรับคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยากร บริษัท Eits Solutionจำกัด คณะวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
30
8/58 11 ส.ค. 58
การใช้งานระบบ Blackboard เบื้องต้น
นิสิตรายวิชา 0201153 การจัดการของเสีย
37
9/58 19 ส.ค. 58
การใช้งานระบบ Blackboard เบื้องต้น
นิสิตรายวิชา 0201151 สภาวะแวดล้อมของเรา
12
10/58 19 ส.ค. 58
การใช้งานระบบ Blackboard เบื้องต้น
นิสิตรายวิชา 3200101 แคลเซียมเพื่อสุขภาพ
24
12/58 11 ก. ย.58

โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard
ให้แก่นิสิตรายวิชา 3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์
วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3

44
13/58 11 ก. ย.58
Blackboard Analytice
ณ ห้องประชุมชั้น 3
สถาบันภาษา เวลา 13.30 -16.30 น.
17
โครงการ
ที่ส่งผู้แทน
เข้าอบรม

1/58

15-17 ต.ค.57

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA 2014)
อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

38

2/58

30-31 ม.ค.58

โครงการสัมมนา "The right leads for a GREAT future"
จัดโดย British Council ประเทศไทย
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

8

3/58

17-19 มิ. ย. 58

การประชุม 10 th elearning Forum Asia 2015
"Innovation in Education: Responding Intelligently to Diverse Learning Needs"
ณ ประเทศสิงคโปร์

7

4/58

16-17 ก.ค. 58

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย
จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

2

5/58

20-21 ก.ค. 58


การประชุมวิชาการ The Sixth International E-learning Conference 2015
“Global Trends in Digital Learning”

โดย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

2
-- ------- ------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------

Hits: 1441