EVENT & NEWS
linetop

   

     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนในระบบ  Education 3.0  ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆการประเมินผลการเรียนรู้ และการผลิตสื่อการสอน โดยใช้ชื่อว่า "โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ (Faculty Development forTomorrow Teaching : FDT 2 )"    โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในรูปแบบของการสัมมนา การประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคณาจารย์ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาเป็นวิทยากร สำหรับเนื้อหาที่จัดอบรมแบ่งเป็น2 ด้าน คือ 1) การอบรมด้านเทคนิคการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆการทำวิจัยในชั้นเรียน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นต้น และ 2)การอบรมด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Blackboard และ CourseVille เป็นต้น


          สำหรับกิจกรรมที่จัดเรียบร้อยแล้วศูนย์นวัตกรรมฯจะนำเอกสารประกอบการบรรยายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกภาพการอบรมเผยแพร่บนเว็บไซต์

bab01แผนงาน LiLLE Communityedit

linetop

กิจกรรม

วิทยากร

กำหนดจัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร

อาจารย์

บุคลากร

นิสิต

เครือข่าย
/นิสิตเก่า

1. Active Learning : What Why and How? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม 
รองคณบดี
คณะครุศาสตร์
21 ส.ค. 60
13.00 - 16.00 น.
     
2. LiLLE Lunch #2 : ประสบการณ์ 10 ปีกับรายวิชา
Active Learning ที่คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย  ชื่นจิตรวงษา
ภาควิชาชีวเคมี
คณะทันตแพทยศาสตร์
4 ก.ย. 60
12.00 - 13.00 น
   

 

 

 

 

menuLILLE02