รายชื่อผู้เข้าอบรม Designing Coursework for Decision Makers

Category: Uncategorised Published: Thursday, 11 May 2017 Written by Super User
 
Designing Coursework for Decision Makers
วันที่ 21 กันยายน 2560  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 
อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ
     
1. อ.ดร.เพ็ญวรา  ชูประวัติ คณะครุศาสตร์
2. อ.กฤษณ์ เจริญลาภ คณะแพทยศาสตร์
3. อ.ดร.รตอ.หญิง ระพิณ ผลสุข คณะพยาบาลศาสตร์
4. ผศ.ทญ.ดร.ริสา  ชัยศุภรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
5. อ.ดร.พลินี  เดชสมบูรณ์รัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
6. ผศ.ภญ.ดร.ทักษิณา  ชวนอาษา คณะเภสัชศาสตร์
7. ผศ.ดร.นนทิมา  วรรธนะภูติ     คณะเภสัชศาสตร์
8. อ.ภญ.ดร.สุนทรี  วัชรดำรงกุล คณะเภสัชศาสตร์
9. อ.ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ คณะเภสัชศาสตร์
10. อ.บวรภัทร  สุริยะปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์
11. รศ.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา คณะรัฐศาสตร์       
   

 

 

 

 

 

Hits: 90