MOOC : What Why and How?


โดย   ผศ.ภก.ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี  รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์

          ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์

​          วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.  
          ณ ห้องประชุมสารนิเทศ  ชั้น 2  อาคารหอประชุมจุฬาฯ