รายชื่อผู้เข้าอบรม Assessment and Feedback

Category: Uncategorised Published: Thursday, 11 May 2017 Written by Super User
 
Assessment and Feedback 
วันที่  22 กันยายน 2560  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ
     
1. อ.ดร. เพ็ญวรา  ชูประวัติ คณะครุศาสตร์
2. อ.ดร.รตอ.หญิง ระพิณ    ผลสุข พยาบาลศาสตร์
3. ผศ.ดร.สรกนก  วิมลมั่งคั่ง คณะเภสัชศาสตร์
4. อ.ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล คณะเภสัชศาสตร์
5. อ.บวรภัทร สุริยะปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์
6. รศ.ดร.ริสา  ชัยศุภรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
7. รศ.ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย คณะวิทยาศาสตร์
8. อ.ดร.พรรณี  แสงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร คณะอักษรศาสตร์
     
   

 

 

 

 

 

Hits: 104