ABOUT US
linetop

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และ พัฒนาการเรียนการสอนในจุฬาฯให้เข้าสู่ระบบ Education 3.0 โดยมีนางประไพพิศ มงคลรัตน์ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภายใต้บริบทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 2 มีการดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์ "LiLLE" นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของจุฬาฯ ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เป็นเสาหลักของแผ่นดิน และเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาในภูมิภาค

ศุนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่จะเป็นเสาหลักด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ของสังคมไทย ทั้งนี้ศูนย์ฯมีพันธกิจหลัก 3 ด้านได้แก่

1.เครือข่ายคณาจารย์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การสร้างบัณฑิตการสร้างเครือข่าย/พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้
   และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิผลและส่งเสริมการวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน
2.นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล ได้แก่การเตรียมความพร้อมประชาคมจุฬาให้เท่าทันโลกด้วยนวัตกรรมดิจิตอล
   และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ​
3.นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่การสนับสนุนและพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการคิดขั้นสูง
   รวมถึงขยายโอกาสการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมมุ่งสู่การศึกษาไร้พรมแดน

ผลงานเด่นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

​- ต้นแบบการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และ Active Learning
- ต้นแบบห้องเรียนสมัยใหม่ ได้แก่ Smart Classroom Interactive Classroom และ Multi-monitor Classroom
- ต้นแบบคลังวีดีโอออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไทย ได้แก่ iTuneU Youtube Channel   
  และ http://www.media.lic.chula.ac.th
- สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาสัยของนิสิต จุฬาฯ
- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Chula Clicker เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Courseville เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการเรียนรู้
- ผลักดันนโยบาย E-learningให้เกิดการใช้งานและเผยแพร่ทั่วมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้โปรดติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานอื่นๆของศูนย์ฯ ได้ที่เว็บไซด์ http://www.lic.chula.ac.th และ เฟสบุ๊ค @LicChula"