สาขา ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม
ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย
1. ครุศาสตร์ 5 5 2 1 2 1 7 1 2 12     38
2. รัฐศาสตร์   1       1 1 1         4
3. นิติศาสตร์ 1           1 1         3
4. นิเทศศาสตร์         1     1 1       3
5. OCARE           1     1       2
6. เศรษฐศาสตร์             1           2
7. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี             1   1       1
รวม 6 6 2 1 3 3 11 4 5 12 0 0 53