สาขา ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม
ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย
1. เภสัชศาสตร์ 5   1 1 2 1 7 3 3 1 2   26
2. พยาบาลศาสตร์   3   1   1 3   4 1 1   14
3. แพทยศาสตร์   2 1 1   4     2 1 1   12
4. จิตวิทยา           1 3   4       8
5. สหเวชศาสตร์           1 3 1 1 1 1   8
6. ทันตแพทยศาสตร์     2       2 1         5
7. สัตวแพทยศาสตร์           2 1 1 1 1     7
8. วิทยาศาตร์การกีฬา             1           1
รวม 5 5 4 3 2 10 20 6 15 5 5   80