Site Overlay

Clicker

มหาวิทยาลัยได้ศึกษาผลการนำอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่ง พบว่าอุปกรณ์ Clicker มีส่วนช่วยการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้พิจารณานำอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอนมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดย มหาวิทยาลัยได้นำอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอน โดยมีสองรูปแบบคือ อุปกรณ์ Clicker และ Chula Clicker อุปกรณ์ Clicker มีการทำงานประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 อย่าง คือ อุปกรณ์ Clicker ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูล และโปรแกรม Clicker ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสร้างคำถามและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Clicker โดยผู้สอนสามารถเก็บข้อมูลคำตอบของผู้เรียนโดยผ่านโปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมการเรียนการสอนในหัวข้อถัดไป หรือนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ Clicker จำนวน 5,100 เครื่อง โดยมีหลายหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ Clicker ไปไว้ใช้ประจำที่หน่วยงาน อย่างไรก็ดีศูนย์นวัตกรรมฯ มีอุปกรณ์ Clicker สำหรับให้คณาจารย์และหน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ Clicker ไว้ประจำที่หน่วยงาน สามารถขอยืม

สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะยืมอุปกรณ์ Clicker ไปใช้ในการเรียนการสอน หรือการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นวัตกรรมฯ
โทรศัพท์ 0-2218-0242

โปรแกรม 

       1.   
FlowOfflineInstaller-2.0.3-0002.exe
       2.   
FlowMac-02.00.02-0282.pkg