Site Overlay

Blackboard

ระบบ Blackboard เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชา บันทึกข้อมูลรายวิชา และนำเนื้อหา รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นเว็บไซต์รายวิชาได้ด้วยตนเอง การใช้งาน ในฟังก์ชันต่างๆ ของระบบประกอบด้วย การประกาศข่าวสาร การเผยแพร่เอกสารต่างๆ เช่น ประมวลรายวิชา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน การรับ-ส่งการบ้าน การจัดทำแบบทดสอบความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา และ e-mail รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น
นอกจากนี้ระบบ Blackboard ยังสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือซึ่งจะช่วย ให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นได้ด้วยวิธีการดังนี้
1. เข้า App Store (สำหรับระบบ iOS) หรือ Play Store Search (สำหรับระบบ Android) search คำว่า Mobile Learn แล้ว Install
2. หลังจากเสร็จสิ้นการ Install ก็กดเลือก Application ที่ Download
3. ในช่อง Search For Your School ให้ใส่ รหัส chulalongkorn 
4. ใส่ Username & Password ของท่าน (รหัสที่ใช้เข้าระบบ CU-Net) และสามารถ ใช้งานได้ทันที

  วิธีการใช้งาน Blackboard     
  คู่มือการใช้งาน Blackboard