Site Overlay

LEARNING DEVELOPMENT

LEARNING DEVELOPMENT (ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความสามารถได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการทำวิจัยสถาบัน เป็นต้น

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน