Site Overlay

CLASSROOM ACTION RESEARCH

          มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และมอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและครบวงจร ดังนี้
             1.การอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน
             2.การสนับสนุนทุนเพื่อทำการวิจัยในชั้นเรียน
             3.การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน
             4.การจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน

(Click เพื่อดูหลักเกณฑ์การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และบทความทางวิชาการ )
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอรับทุน


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุน

ปีการศึกษา 2554      
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 19 โครงการ จาก 9 หน่วยงาน
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 12 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2555      
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 10 โครงการ จาก 7 หน่วยงาน
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 8 โครงการ จาก 7 หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2556      
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 8 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน 
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 16 โครงการ จาก 14 หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2557     
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 38 โครงการ จาก 15 หน่วยงาน
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 14 โครงการ จาก 10 หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2558     
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 32 โครงการ จาก 13 หน่วยงาน
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน  25 โครงการ จาก 10 หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2559     
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 12 โครงการ จาก 7 หน่วยงาน
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน  11 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน

รวมผู้ได้รับทุนทั้งหมด 204 โครงการ จากคณะต่างๆ ครบทุกคณะ

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดสรรทุนวิจัยในชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ได้จัดสรรทุนให้คณาจารย์ทำวิจัยทุกภาคการศึกษารวม 6 ปี จำนวน 12 ภาคการศึกษา ปัจจุบันมีคณาจารย์ที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 204 โครงการ จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 160 โครงการ (78.43%) อยู่ในระหว่างการดำเนินการจำนวน 44 โครงการ (21.57%) สำหรับโครงการที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับรางวัลและเผยแพร่ผลงาน ดังนี้

              1. ได้รับรางวัลในระดับชาติ จำนวน 2 โครงการ
              2. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 13 โครงการ
              3. ได้นำเสนอในที่ประชุมทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 15 โครงการ

ดูรายละเอียดได้ตามตารางที่ 1 – 4

         ตารางที่ 1 : โครงการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554 – 2559
         ตารางที่ 2 : โครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัล (จำนวน 2 โครงการ)
         ตารางที่ 3 : โครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ / ระดับชาติ (จำนวน 13 โครงการ)
         ตารางที่ 4 : โครงการวิจัยในชั้นเรียนที่นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ / ระดับชาติ (จำนวน 15 โครงการ) 

ข้อมูลโครงการจำแนกตามสาขาวิชา

         ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2554 – 2559

         ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

         ตารางที่ 3 ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสาขาสังคมศาสตร์

         ตารางที่ 4 ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

         ตารางที่ 5 ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสาขามนุษศาสตร์

สนใจขอดูรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
          เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยยังเห็นความจำเป็นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้นำผลการวิจัย ไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยจึงเห็นควร จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ที่สนใจ โดยเปิดรับสมัครการขอรับทุนอุดหนุนการทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้