Site Overlay

ACTIVE LEARNING

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการยุทธศาสตร์ นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต  (Learning Innovation for Lifelong Education : LILLE) ในด้านการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระบบ Education 3.0 หรือ Education 4.0  ในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายที่จะสนับสนุนคณะ/วิทยาลัยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยจะส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาในคณะต่างๆ เป็นการนำร่อง  ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษาและจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ดำเนินการมานำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม คณาจารย์ที่สนใจ (Show & Share) เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตสำหรับการดำเนินงาน

รายชื่อผู้ได้รับทุน

ปีการศึกษา 2559      
ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 10 โครงการ จาก 7 คณะ
ภาคปลาย มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 10 โครงการ จาก 7 คณะ

ปีการศึกษา 2560     ภาคต้น มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 3 โครงการ จาก 3 คณะ

– Active Learning คำจำกัดความ ลักษณะ และตัวอย่าง   
– 
เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนรายวิชานำร่อง Active Learning   
– แบบเสนอขอรับทุน Active Learning