Site Overlay

GRANTS

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดการศึกษาควบคู่กับการวิจัยโดยมุ่งใช้งานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล จึงได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้คณาจารย์ ทำงานวิจัย
ในหลายระดับได้แก่

               1. ทุน Active Learning   มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning / Education 3.0 และ Education 4.0 นำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  ปัจจุบันมีโครงการได้รับทุนรวม 20 โครงการ

               2. ทุนวิจัยในชั้นเรียน    มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนระดับรายวิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมีโครงการได้รับทุนครบทุกคณะ รวม 204 โครงการ

               3. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา / หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบันมีโครงการได้รับทุน จำนวน 23 โครงการ

               4. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ  ซึ่งปัจจุบันมีโครงการได้รับทุน จำนวน 5 โครงการ