Site Overlay

POLICY

POLICY
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจึงจำเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วยการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less, Learn more) ด้วยการนำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น Technology-driven Learning การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวจะมิได้ลดเนื้อหาความรู้ให้น้อยลง แต่ผู้สอนจะต้องทำการวิเคราะห์เนื้อหาและปรับวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวนับเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ Education 3.0
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้สภามหาวิทยาลัยในการสัมมนานโยบายการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายน 2556 จึงมีมติว่า ในการก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมุ่งเข้าสู่การเรียนการสอนในระบบ Education 3.0